Extra vrij vragen....zo doe je dat.

Het is mogelijk om extra verlof aan te vragen. Hiervoor is een aanvraagformulier beschikbaar.
Deze kunt u afhalen bij de administratie of directie of downloaden via onderstaande link.

Tot 10 dagen verlof is de directeur gemachtigd om het verlof wel of niet te verlenen. Vanaf 10 dagen is de leerplichtambtenaar de aangewezen persoon hiervoor.

En zijn een aantal richtlijnen voor de aanvraag van extra verlof en andere gewichtigde omstandigheden. Meer informatie hierover kunt u lezen in de folder over leerplicht.
Er zijn twee situaties denkbaar (Aanvraag als bedoeld in artikel 11 f/g van de Leerplichtwet 1969):

 

1. Het vakantieverlof. (artikel 11 onder f)

Een verzoek om vakantieverlof, op grond van artikel 11 onder f van de Leerplichtwet 1969, dient bij voorkeur

minimaal twee maanden vooraf, bij de directeur van de school worden aangevraagd.

Vakantie verlof wordt alleen verleend indien:

- wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties

op vakantie te gaan (het moet dus gaan om de enige gezinsvakantie in het schooljaar);

- er een werkgeversverklaring is overlegd, waaruit blijkt dat er geen verlof mogelijk is in een van de

schoolvakanties in het betreffende schooljaar;

- u als zelfstandige aan kunt tonen dat een vakantie in de reguliere schoolvakanties tot onoverkomelijk

bedrijfseconomische problemen zal leiden voor het bedrijf;

- het verlof bij de directeur van de school is aangevraagd.

Dit verlof:

- mag hooguit één maal per schooljaar worden verleend;

- mag niet langer duren dan 10 schooldagen;

- mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Extra verlof wordt niet verleend vanwege de volgende redenen:

• goedkope vliegtickets;

• omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;

• één van de kinderen kan niet achterblijven;

• oriënteren op terugkeer naar land van herkomst;

• vakantiespreiding in verschillende regio’s;

• dienstrooster van werknemer.

In overleg met de directeur van de school en de leerplichtambtenaar kan anders worden beslist.

In beide gevallen geldt: Bij een aanvraag voor verlof dient een schriftelijk bewijs te worden overlegd.

 

2. Richtlijnen verlof (artikel 11 onder g)

1. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder:

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde

artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minde, dient vooraf of

binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

2. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar:

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de

Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar, dient minimaal 8 weken van tevoren

via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Lelystad te worden ingediend.

Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

a. Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;

b. Voor verhuizing ten hoogste 1 dag;

c. Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste

2 dagen en in het buitenland maximaal 5 lesdagen;

d. Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad zonder kans op herstel, duur in

overleg met de directeur of de leerplichtambtenaar (bij meer dan 10 dagen);

e. Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed en- of

aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e en 4e graad

ten hoogste 1 dag;

f. Bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarige huwelijksjubileum van

ouders of grootouders1 dag;

g. Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.