Kids

Leerlingenzorg + zorgplan

 

 

Onderwijsbehoefte van het kind centraal

Het onderwijs op CBS de Wingerd is overwegend klassikaal met ruime aandacht voor verschillen tussen leerlingen. Behalve dat we volop differentiëren, werken we met goede methodes en maken we gebruik van coöperatieve werkvormen. We werken handelingsgericht, wat betekent dat we uitgaan van de onderwijsbehoefte van het kind. We kijken naar wat het kind wel kan, in plaats van wat het niet kan. Een goede afstemming tussen leerkracht, het kind en de ouders is hierbij heel erg belangrijk.  Door samen te werken hopen we de onderwijskansen voor alle kinderen te vergroten. Een goed positief pedagogisch klimaat staat daarbij voorop. Denken en praten in termen van deze onderwijsbehoeften levert hieraan een bijdrage. Het moedigt de leerkrachten aan anders naar leerlingen te kijken. Samen met de leerlingen en de ouders stellen we specifieke leerdoelen op ten aanzien van mogelijke gedrags-en werkhoudingsproblemen. Het geeft ons aanknopingspunten voor het aanbod het leerkrachtgedrag en de inrichting van de onderwijsleeromgeving. Daar waar aanpassingen nodig zijn passen we die toe. 

 

Het zorgplan
In 2017 hebben we ons zorgplan herschreven.

Op basisschool De Wingerd wordt op verschillende wijze zorg aan leerlingen gegeven. Om het voor de betrokkenen (ouders, leerkrachten en intern begeleider) inzichtelijker te maken wanneer, hoe, waar en door wie zorg wordt verleend is al deze informatie gebundeld in het zorgplan.

In dit stuk wordt beschreven:

 • Hoe de zorg is gedefinieerd

 • Hoe de zorg ingebed is in De Wingerd

 • Hoe de zorgleerling wordt gedefinieerd

 • Hoe de zorgniveaus worden gedefinieerd

 • Het instrumentarium dat de school gebruikt

 • Welke rol voor de school in de zorg realistisch is

 • Een afbakening van verantwoordelijkheden, taken en plichten van de leerkracht en de ib er

 • Hoe de rol van de ouders wordt gezien

 • Hoe de continuïteit wordt gewaarborgd

 • Het beleid m.b.t. achterstanden en voorsprongen

 • Het beleid m.b.t. gedrags- en leerstoornissen

 • Het beleid m.b.t. dyslexie en dyscalculie en (hoog)begaafdheid

 • Het beleid doorstroming

 • Het school-ondersteuningsprofiel

Dit zorgplan is door de intern begeleider en de directeur opgesteld. Daarna is deze besproken binnen het team en de medezeggenschapsraad.