Kids

Praktische schoolinformatie

Wijzigingen in adres, telefoonnummers of emailadressen:

Wijzigingen in uw e-mailadres of andere persoonlijke gegevens kunt u het snelst per mail doorgeven aan Erika Acda: administratie.wingerd@scpo-lelystad.nl

 

Berichten die op dit mailadres binnen komen worden in principe binnen een week beantwoord.

 

 

 

Aanwezigheid medewerkers 

 

Groepen

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1 A

Linda

Linda Linda  Cora/Irene Cora/Irene

Instroomgroep D januari 

 

 

 

 

 

1/2 B

Cora/Wiepie

Wiepie 

Wiepie 

Wiepie 

Wiepie 

2/3 C

Thamar  Thamar  Thamar  Thamar  Cora

3

Jansina

Jansina

Jansina

Jansina

Jansina

4

Tamar

Tamar

Tamar

Tessa

 Tessa

5

Niels / Wim 

Niels /Wim 

Niels

Niels 

Niels 

6

Janet 

Lindy

Janet

Janet

Janet

7

Hanneke Hanneke Hanneke Parisa Parisa

8

Chantal

Chantal

Chantal

Chantal

Chantal

IB-er

Maureen

Maureen 

 

Maureen/Gerda

 

Conciërge

 

Ahmed

 

Ahmed

 

Directie

Silke

Silke

 

Silke

 Silke

 

Nieuwsbrief Wingerdingen
U wordt elke maand via “De Wingerdingen” op de hoogte gebracht van wat er speelt op de Wingerd. De Wingerdingen wordt als digitale nieuwsbrief naar u toe gezonden. Wilt u wijzigingen m.b.t. uw e-mailadres tijdig doorgeven aan de leerkracht of via administratie@wingerdlelystad.nl met vermelding van de naam van uw kind(eren) en de betreffende groep(en). Zo blijft u altijd op de hoogte. Vanaf dit schooljaar starten we ook met het sturen van de digitale nieuwsbrief vanuit ons leerlingvolgsysteem 'Parnassys'. Vanuit de groepen wordt u op de hoogte gehouden door de leerkrachten. Dit kan een groepsnieuwsbrief zijn of een kort bericht op Klasbord. De Wingerdingen is ook op deze website te vinden. Om groepen via Klasbord te kunnen volgen krijgt u terzijnertijd een code om in te loggen opgestuurd.

 

Overblijven (TSO)/Kinderopvang (BSO)
Met ingang van schooljaar 2018-2019 werken we in een continurooster van 5 gelijke dagen. Dat betekent dat de leerlingen elke dag van 8.30 - 14.00 uur naar school gaan. Overblijven gebeurt in de klas met de eigen leerkracht. Alle leerlingen nemen hiertoe brood (of een andere lunch) mee naar school. Na schooltijd halen verschillende BSO's de leerlingen van school op om na schooltijd daar te worden opgevangen. Ouders maken hier zelf afspraken over met de BSO. Het is fijn dat leerkrachten geïnformeerd zijn over wie wanneer naar welke BSO gaat.

 

Ouderbijdrage

De school kent een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt jaarlijks door het bestuur van de Vereniging vastgesteld. Het gaat om een klein bedrag per leerling. De ouderbijdrage wordt beheerd door de penningmeester van de ouderraad. Over het beheer wordt elk jaar verantwoording afgelegd in de jaarvergadering.
De ouderbijdrage bedraagt voor ieder kind rond € 20,=.
Ondanks het feit dat het vrijwillig is verwachten wij wel van alle ouders dat zij de ouderbijdrage betalen. Dit omdat de zogenoemde ´krenten in de pap´ met deze bijdrage kunnen worden georganiseerd.


U kunt dit bedrag overmaken op gironummer NL22INGB0004398089 t.n.v. Schoolraad C.B.S. De Wingerd. Onder vermelding van naam en groep van uw kind(eren). Het innen van de ouderbijdrage wordt door de Schoolraad geregeld.

Naast deze ouderbijdrage moet er voor een aantal activiteiten extra worden betaald om uw kind(eren) in staat te stellen aan bepaalde activiteiten deel te nemen. U kunt daarbij denken aan het schoolreisje, een excursie, het schoolkamp, een museumbezoek of de fotograaf. Deze kosten worden apart aan u voorgelegd.

 

Vieringen

Rond de kerstdagen is er een kerstviering voor de leerlingen en hun ouders/verzorgers. U ontvangt hierover te zijner tijd meer informatie. Het is een schoolactiviteit waarbij de aanwezigheid van alle leerlingen gewenst is. We kennen drie soorten kerstvieringen. Een kerstviering in de kerk, een kerstviering in de school en op het plein en een kerstviering in de vorm van een lichtjespad. De paasviering vindt op school plaats en wordt alleen met de leerlingen gevierd.

 

Luizencontrole

Na elke vakantie wordt er een controle op de aanwezigheid van hoofdluis gehouden. Per groep wordt de controle door één of meer ouder(s) uitgevoerd. Wanneer een leerling met hoofdluis wordt aangetroffen, wordt direct contact gelegd met de ouders. Tijdig ingrijpen met de juiste maatregelen voorkomt verspreiding. De school volgt het luizenprotocol dat hiervoor is opgesteld.

 

Eten en drinken en fruitdag op woensdag

Tijdens de ochtendpauze is er voor alle groepen gelegenheid om wat te eten of te drinken. De leerlingen van groep 1 t/m 4 krijgen de gelegenheid om dat in de groep te doen voorafgaande aan de pauze. We willen als school een "gezonde school" zijn. We vinden dat leerlingen verstandig en gezond zouden moeten eten en drinken. Overmatig en dagelijks gebruik van gezoete levensmiddelen en limonades leidt tot overgewicht. Een steeds groter wordend probleem in Nederland. Daarnaast vinden wij dat brood thuis hoort bij een goed ontbijt en het middageten en dus niet in de kleine pauze. Om fruit te promoten hebben we sinds 2020 op woensdag een "koek"dag ingesteld. Dat betekent dat de leerlingen op de andere dag naast het drinken en het brood voor tussen de middag alleen fruit/groente meenemen. 

 

Veiligheid bij het brengen en halen van leerlingen

Veiligheid vinden we erg belangrijk. Daarom vragen we u om de kinderen zo min mogelijk met de auto naar school te brengen. We begrijpen natuurlijk best dat sommige kinderen ver weg wonen of dat het weer u soms noodzaakt om de kinderen per auto naar school te brengen.
Mocht u met de auto komen dan vragen wij u deze dan in de daarvoor bestemde parkeerplaatsen te plaatsen. Parkeren bij de stoeprand maakt de verkeerssituatie erg onoverzichtelijk voor u en vooral voor de kinderen en is tevens verboden. De bus parkeerplaats mag helaas niet gebruikt worden als parkeerplaats voor personenauto’s, wel als “Kiss-and-Ride” zone. 

 

Bedrijfshulpverlening (BHV)

We hebben 12 teamleden die zijn opgeleid als BHV-er. Deze 12 teamleden worden regelmatig bijgeschoold om onverwachte gebeurtenissen op school zoals: verwondingen, brand, ongelukken e.d. adequaat te kunnen oplossen. Jaarlijks wordt er een ontruimingsoefening gehouden om met elkaar te oefenen wat we moeten doen in het geval er zich een calamiteit voordoet. De leerkrachten proberen de kleuters zo goed mogelijk voor te bereiden, zodat ze niet al te erg schrikken van de ontruimingsoefening.

 

Culturele vorming

Het Centrum voor Kunst en Cultuur, “De Kubus”, biedt elk jaar een aanbod van activiteiten. Ook wij schrijven ons ieder jaar in op één van die activiteiten. Dit kan een voorstelling zijn of een leuke leskist. Het kan voorkomen dat we daarvoor met de kinderen op pad moeten. Wij vragen dan vaak ouders om mee te gaan om een groepje te vervoeren en/of te begeleiden.

 

Vervoer tijdens excursies en reizen
Bij excursies wordt soms gebruik gemaakt van fietsen (bovenbouw), maar vaker van auto’s van ouders. De algemene verkeersregels m.b.t. het vervoer van kinderen zijn dan van kracht: per zitplaats één kind met gebruik van autogordel, kinderen jonger dan 18 jaar of onder de 1.35 m. lengte altijd achterin. Ongeval of schade tijdens groepsreizen als gevolg van het vervoer/verblijf vallen onder de schoolverzekering.

 

Materiaal, etui, pennen etc.

Elke leerling heeft een eigen stoel. Vanaf groep 3 komt daar een eigen tafel bij. In het vak worden alleen schoolspullen bewaard. In groep 3 krijgen de leerlingen een rode plastic bewaarbox voor de pennen en potloden die zij van school hebben gekregen. De leerling neemt de box van jaar op jaar mee en na groep 8 krijgt de leerling de box mee naar huis.
We verwachten van de leerlingen dat zij respect voor het eigen materiaal en dat van anderen hebben en dat zij er zuinig en voorzichtig mee om gaan. Het beplakken met stickers of het beschrijven/bekrassen van de box is een vorm van vernieling die wij zoveel mogelijk willen ontmoedigen. Vernieling van materiaal moet worden vergoed tegen de geldende aanschafwaarde. Dat geldt ook voor linialen, gummen, enz. Aan het einde van het schooljaar wordt bekeken welke materialen vervangen moeten worden en door de leerling moet worden vergoed wegens vernieling. Materialen moeten bij vervanging contant worden afgerekend bij de leerkracht.

 

Zelf meegebracht materiaal

De school voorziet de leerlingen van het benodigde materiaal om te leren en het is daarom in principe niet nodig dat zij materiaal van huis mee nemen. Het is echter wel toegestaan dat leerlingen eigen materiaal mee nemen naar school. Bijv. een step, of skates e.d. De steps kunnen buiten op het plein gestald worden en we zien liever geen rollend materiaal in de school gebruikt worden. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zelf meegebracht materiaal. Dat geldt ook voor kleding en ander speelgoed. Dit mede omdat de school zich als organisatie hiertegen niet kan verzekeren.

 

Sport- en speldagen

Leerlingen kunnen buiten de lessen om ook deelnemen aan een aantal vaste sportevenementen. Deze evenementen vinden niet onder verantwoordelijkheid van de school plaats. Ouders spelen een belangrijke rol in de begeleiding van deze activiteiten en het toezicht op de deelnemers. Leerkrachten zijn vaak wel in enigerlei rol bij de evenementen betrokken, voor een deel als deelnemer/begeleider, of in de rol van middelaar/organisator en niet te vergeten als supporter.
Inschrijvingen voor de avondvierdaagse worden door de Schoolraad geregeld. De school leent voor die gelegenheid de schoolshirts uit, maar organiseert de avondvierdaagse niet. Het al dan niet meelopen door teamleden is op eigen intiatief en titel.
Het korfbal- en voetbaltoernooi wordt centraal via de school geregeld. Dat geldt ook voor de team- en de groepsindeling. De school regelt de begeleiding en de verzorging in overleg met de ouders van de deelnemende kinderen. De school neemt ook deel aan de lokale en meestal regionale damkampioenschappen.
Leerlingen en ouders, die aan sportevenementen deelnemen hebben een verantwoordelijkheid als vertegenwoordiger van de school.

 

Schoolfotograaf

Elk jaar zorgt de school in september/oktober voor de komst van een fotograaf om een mooie foto te maken van de kinderen en de groep waarin ze zitten.

 

Kleuteruitje, schoolreisje en kamp

Een vast onderdeel van elk schooljaar is een reisje met de groep of de school. Voor de groepen 1 en 2 hebben we het ' kleuteruitje'. De leerkrachten verzorgen samen met de ouders een klein reisje in de directe omgeving.

 

Verjaardagen van de leerlingen

De verjaardagen van de leerlingen worden alleen in de eigen groep gevierd. De groep en de juf of meester krijgt bij voorkeur een gezonde traktatie. Het is niet nodig om de leerkracht op iets anders te trakteren dan de kinderen van de groep.

 

Verjaardagen van de leerkrachten
Leerlingen genieten er altijd van om de verjaardag van de juf of de meester te vieren. Dit doen wij in de eigen klas. De leerkracht informeert ouders wanneer zij de verjaardag gaan vieren.

 

Bewegingsonderwijs
Alle groepen gymmen twee keer per week in de grote gymzaal gymmen.  Daarnaast spelen en bewegen kleuters bij slecht weer ook nog in het speellokaal. Voor de lessen bewegingsonderwijs werkt De Wingerd met een vakleerkracht. De eigen leerkracht kan dan andere activiteiten oppakken (collegiale consultatie - bij elkaar in de lessen kijken - of ondersteunen bij Connect lezen met leerlingen bijvoorbeeld)

 

Gymkleding
Alle kinderen dragen tijdens de gymlessen gymschoenen. Voor de veiligheid raden wij schoenen aan met stroeve, witte zolen. Voor de kleuters vragen wij u dringend om uw kind gymschoenen met een elastieken bandje of met klittenband mee te geven. (I.v.m. de kostbare tijd liever geen veters) De schoenen van de kleuters blijven op school.
Vanaf groep 3 dragen de leerlingen een gympak, turnbroek, sportbroek en/of T-shirt tijdens de gymlessen. De gymkleding moet aan het eind van de schooldag weer mee naar huis worden genomen. 

 

Gevonden voorwerpen
Kleding en voorwerpen die onbewaakt achterblijven komen terecht in de witte bak “Gevonden voorwerpen” nabij de hoofdingang. Er blijft veel achter zonder eigenaar. Bent u iets kwijt, dan kunt u daarin kijken of het door iemand gevonden is. Tijdens de ouderavonden worden de gevonden voorwerpen in de centrale hal op de tafels gelegd. Hier heeft u nogmaals de gelegenheid om te kijken of er iets van u tussen zit. Na afloop worden de resterende kledingstukken geschonken aan een goed doel.
Waardevolle voorwerpen, w.o. geld, brillen, sleutels, sieraden, e.d. worden in de personeelskamer bewaard voor de duur van enkele dagen. Als zich geen eigenaar meldt, wordt het opgeruimd.