Kids

Praktische schoolinformatie

Wijzigingen in adres, telefoonnummers of emailadressen:

Wijzigingen in uw e-mailadres of andere persoonlijke gegevens kunt u per mail doorgeven aan Mirjam van Vliet: administratie.wingerd@scpo-lelystad.nl

 

Berichten die op dit mailadres binnen komen worden in principe binnen een week beantwoord.

 

 

 

Aanwezigheid medewerkers 

 

Groepen

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1/2A

Inge 

Inge 

Naomi

Naomi

Naomi

1/2B

Tamar

Tamar 

Tamar

Corienne

Corienne

1/2C

Brechtje

Brechtje

Brechtje

Thamar 

Thamar 

3A

Wilanka

Wilanka

Wilanka

Wilanka

Wilanka

3B

Carine

Carine

Carine

Hetty

Hetty

4

Tom 

Jansina/Tom

Jansina/Tom

Jansina

Jansina

5

Petra

Petra

Hetty

Petra

Petra

6

Lindy

Lindy

invaller

Lindy

Lindy

7

Hanneke

Hanneke

Janet

Janet

Hanneke

8

Chantal

Chantal

Tom

Chantal

Chantal

IB-er

Maureen/Gerda

Maureen/Gerda

Gerda 

Maureen/Gerda

Gerda

Conciërge

 

Hassan

 

 

 Hassan

Directie

Silke

Silke

 Silke

Silke

 Silke

 

Nieuwsbrief Wingerdingen
U wordt elke maand via “De Wingerdingen” op de hoogte gebracht van wat er speelt op de Wingerd. De Wingerdingen wordt als digitale nieuwsbrief naar u toe gezonden. Wilt u wijzigingen m.b.t. uw e-mailadres tijdig doorgeven aan de administratie middels een mail naar administratie.wingerd@scpo-lelystad.nl met vermelding van de naam van uw kind(eren) en de betreffende groep(en). Zo blijft u altijd op de hoogte. Vanuit de groepen wordt u op de hoogte gehouden door de leerkrachten via de mail en/of Parro. De Wingerdingen is ook op deze website te vinden.

  

Luizencontrole

Na elke vakantie wordt er een controle op de aanwezigheid van hoofdluis gehouden. Per groep wordt de controle door één of meer ouder(s) uitgevoerd. Wanneer een leerling met hoofdluis wordt aangetroffen, wordt direct contact gelegd met de ouders. Tijdig ingrijpen met de juiste maatregelen voorkomt verspreiding. De school volgt het luizenprotocol dat hiervoor is opgesteld.

  

Veiligheid bij het brengen en halen van leerlingen

Veiligheid vinden we erg belangrijk. Daarom vragen we u om de kinderen zo min mogelijk met de auto naar school te brengen. We begrijpen natuurlijk best dat sommige kinderen ver weg wonen of dat het weer u soms noodzaakt om de kinderen per auto naar school te brengen.
Mocht u met de auto komen dan vragen wij u deze dan in de daarvoor bestemde parkeerplaatsen te plaatsen. Parkeren bij de stoeprand maakt de verkeerssituatie erg onoverzichtelijk voor u en vooral voor de kinderen en is tevens verboden. De bus parkeerplaats mag helaas niet gebruikt worden als parkeerplaats voor personenauto’s, wel als “Kiss-and-Ride” zone. 

 

Bedrijfshulpverlening (BHV)

We hebben 12 teamleden die zijn opgeleid als BHV-er. Deze 12 teamleden worden regelmatig bijgeschoold om onverwachte gebeurtenissen op school zoals: verwondingen, brand, ongelukken e.d. adequaat te kunnen oplossen. Jaarlijks wordt er een ontruimingsoefening gehouden om met elkaar te oefenen wat we moeten doen in het geval er zich een calamiteit voordoet. De leerkrachten proberen de kleuters zo goed mogelijk voor te bereiden, zodat ze niet al te erg schrikken van de ontruimingsoefening.

 

Culturele vorming

Het Centrum voor Kunst en Cultuur, “De Kubus”, biedt elk jaar een aanbod van activiteiten. Ook wij schrijven ons ieder jaar in op één van die activiteiten. Dit kan een voorstelling zijn of een leuke leskist. Het kan voorkomen dat we daarvoor met de kinderen op pad moeten. Wij vragen dan vaak ouders om mee te gaan om een groepje te vervoeren en/of te begeleiden.

 

Vervoer tijdens excursies en reizen
Bij excursies wordt soms gebruik gemaakt van fietsen (bovenbouw), maar vaker van auto’s van ouders. De algemene verkeersregels m.b.t. het vervoer van kinderen zijn dan van kracht: per zitplaats één kind met gebruik van autogordel, kinderen jonger dan 18 jaar of onder de 1.35 m. lengte altijd achterin. Ongeval of schade tijdens groepsreizen als gevolg van het vervoer/verblijf vallen onder de schoolverzekering.

 

Materiaal, etui, pennen etc.

Elke leerling heeft een eigen stoel. Vanaf groep 3 komt daar een eigen tafel bij. In het vak worden alleen schoolspullen bewaard. In groep 3 krijgen de leerlingen een rode plastic bewaarbox voor de pennen en potloden die zij van school hebben gekregen. De leerling neemt de box van jaar op jaar mee en na groep 8 krijgt de leerling de box mee naar huis.
We verwachten van de leerlingen dat zij respect voor het eigen materiaal en dat van anderen hebben en dat zij er zuinig en voorzichtig mee om gaan. Het beplakken met stickers of het beschrijven/bekrassen van de box is een vorm van vernieling die wij zoveel mogelijk willen ontmoedigen. Vernieling van materiaal moet worden vergoed tegen de geldende aanschafwaarde. Dat geldt ook voor linialen, gummen, enz. Aan het einde van het schooljaar wordt bekeken welke materialen vervangen moeten worden en door de leerling moet worden vergoed wegens vernieling. Materialen moeten bij vervanging contant worden afgerekend bij de leerkracht.

 

Zelf meegebracht materiaal

De school voorziet de leerlingen van het benodigde materiaal om te leren en het is daarom in principe niet nodig dat zij materiaal van huis mee nemen. Het is echter wel toegestaan dat leerlingen eigen materiaal mee nemen naar school. Bijv. een step, of skates e.d. De steps kunnen buiten op het plein gestald worden en we zien liever geen rollend materiaal in de school gebruikt worden. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zelf meegebracht materiaal. Dat geldt ook voor kleding en ander speelgoed. Dit mede omdat de school zich als organisatie hiertegen niet kan verzekeren.

  

Schoolfotograaf

Elk jaar zorgt de school in september/oktober voor de komst van een fotograaf om een mooie foto te maken van de kinderen en de groep waarin ze zitten.

In maart gaan de leerlingen van groep 8 ook op de afscheidsfoto.

 

Kleuteruitje, schoolreisje en kamp

Een vast onderdeel van elk schooljaar is een reisje met de groep of de school. Voor de groepen 1 en 2 hebben we het ' kleuteruitje'. De leerkrachten verzorgen samen met de ouders een klein reisje in de directe omgeving.

 

Ouderbijdrage

SCPO Lelystad heeft besloten om de algemene vrijwillige ouderbijdrage per kind af te schaffen en de scholen hiervoor jaarlijks te compenseren met € 20,00 per kind. Het is en blijft nog wel toegestaan om een specifieke vrijwillige ouderbijdrage voor bijvoorbeeld het schoolreisje en/of schoolkamp te vragen. Criterium is dat de activiteit niet direct onderwijs-gerelateerd is. Het is en blijft aan iedere school zelf om hierin een afweging te maken en de hoogte van de eventuele bijdrage te bepalen.

 

Dit voorstel beoogt bij te dragen aan de bevordering van kansengelijkheid en brede talentontwikkeling van alle leerlingen, waarbij de compensatie vanuit de stichting er voor zorgt dat het voor de scholen mogelijk blijft om extra onderwijsactiviteiten aan te bieden, zonder dat het schoolbudget onder druk komt te staan. Schoolreisje en/of schoolkamp behoren onder andere niet tot het primaire proces, vandaar dat zij als voorbeelden voor de uitzondering op de regel kunnen gelden.

 

Verjaardagen van de leerlingen

De verjaardagen van de leerlingen worden alleen in de eigen groep gevierd. De groep en de juf of meester krijgt bij voorkeur een gezonde traktatie. Het is niet nodig om de leerkracht op iets anders te trakteren dan de kinderen van de groep.

 

Verjaardagen van de leerkrachten
Leerlingen genieten er altijd van om de verjaardag van de juf of de meester te vieren. Dit doen wij in de eigen klas. De leerkracht informeert ouders wanneer zij de verjaardag gaan vieren.

 

Gevonden voorwerpen
Kleding en voorwerpen die onbewaakt achterblijven komen terecht in de witte bak “Gevonden voorwerpen” nabij de hoofdingang. Er blijft veel achter zonder eigenaar. Bent u iets kwijt, dan kunt u daarin kijken of het door iemand gevonden is. Tijdens de ouderavonden worden de gevonden voorwerpen in de centrale hal op de tafels gelegd. Hier heeft u nogmaals de gelegenheid om te kijken of er iets van u tussen zit. Na afloop worden de resterende kledingstukken geschonken aan een goed doel.
Waardevolle voorwerpen, w.o. geld, brillen, sleutels, sieraden, e.d. worden in de personeelskamer bewaard voor de duur van enkele dagen. Als zich geen eigenaar meldt, wordt het opgeruimd.