Kids

Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit de volgende leden:
 
Voorzitter: Joost Westerhuis (OG, tevens lid GMR)
Secretaris: Jansina de Boer (PG)
lid: Thijs Boermeester (OG)
lid: Jelle Brand (OG)
lid: Janet Brouwer (PG)
lid: Hetty Meijer (PG)

 

De vergaderingen zijn openbaar, wees welkom! Wilt u graag een onderwerp (laten) bespreken in de MR? Mail dan naar mr.wingerd@scpo-lelystad.nl


Meedenken en meebeslissen door ouders en het team is een gewone zaak op scholen. Daardoor is de besluitvorming rond bijvoorbeeld de hoogte van de ouderbijdrage, de formatie, de invulling van de schoolvakanties en schooltijden democratisch. 

Dit meedenken en meebeslissen is wettelijk geregeld in de ‘Wet Medezeggenschap Onderwijs’, die bepaalt dat op elke basisschool een Medezeggenschapsraad (MR) moet zijn. De MR van De Wingerd bestaat uit drie vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers en drie vertegenwoordigers van het team.
De MR heeft een aantal algemene en bijzondere bevoegdheden. De twee belangrijkste algemene bevoegdheden van de MR zijn het informatierecht en het initiatiefrecht. Het informatierecht houdt in dat het schoolbestuur en directie tijdig en voldoende informatie aan MR beschikbaar stellen, zodat zij in staat zijn hun standpunt over een beleidsvoorstel te formuleren. Daarnaast kan de MR ook informatie opvragen bij externe instanties. De essentie van het initiatiefrecht is dat de MR over alle zaken die betrekking hebben op school voorstellen kan doen en hierover met de directie in overleg kan treden. De directie is verplicht hierop te reageren.
Naaste de algemene bevoegdheden heeft de MR twee bijzondere bevoegdheden: het instemmingsrecht en het adviesrecht. In de MR wordt onder andere gesproken over de gelden die de school beschikbaar heeft voor personeel en leermiddelen, de arbeids- en leeromstandigheden binnen de school en het schoolplan, waarin bijvoorbeeld de onderwijskundige uitgangspunten van de school beschreven worden. Bij belangrijke besluiten van de directie is instemming van de raad nodig, zoals bij het aanpassen van de schooltijden of het zorgplan. Bij andere besluiten moet de directie de raad om advies vragen, zoals bijvoorbeeld bij het besteden van de middelen die de school ontvangt of deelname aan onderwijskundige experimenten.

 

Meer informatie vindt u in het reglement van de MR en op de website over de WMS (http://www.infowms.nl/home).
 
InfoWMS biedt informatie over de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) en over het project Versterking medezeggenschap.

De MR vergadert regelmatig, zes tot tien keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar; u mag dus ook als niet-lid de vergaderingen bijwonen.
Uit beide geledingen (ouder- en personeelsgeleding) wordt één lid afgevaardigd dat zitting neemt in de GMR, de overkoepelende Medezeggenschapsraad van de Stichting Christelijk Primair Onderwijs. In deze vergaderingen, waar alle medezeggenschapsraden van de scholen van SCPO vertegenwoordigt zijn, wordt gesproken en besloten over beleidszaken op Stichtingsniveau.
 
De MR schrijft jaarlijks een verslag over haar werkzaamheden. Voor vragen, opmerkingen en zaken waarvoor ouders aandacht vragen, kan de MR benaderd worden via de secretaris Jansina de boer (j.deboer@scpo-lelystad.nl) of via mr.wingerd@scpo-lelystad.nl


(OG staat voor oudergeleding en PG voor personeelsgeleding)