Kids

Missie en Visie

De Wingerd heeft gewerkt aan een herijkte visie en missie in het schooljaar 2016-2017. De eerste contouren van onze visie en missie zijn voor ons helder, nu gaan we verder met het implementeren in de praktijk.

 

Missie van De Wingerd 

Maximaal verschillend, optimaal verbonden

De Wingerd is een open christelijke basisschool waarin leerlingen zichzelf zijn en zichzelf (steeds beter) leren kennen. Zij kunnen in een veilige omgeving zichzelf ontwikkelen. Dit doen ze niet alleen. Ze zijn dan misschien maximaal verschillend van elkaar, maar ze zijn ook optimaal verbonden. Verbonden aan elkaar, verbonden aan de medewerkers, verbonden aan hun ouders, verbonden aan de omgeving. Je kan zeggen dat het verschil ervaren alleen kan als je ook de ander ziet en je aan elkaar verbonden bent.

 

Visie van de Wingerd

 

In onze visie vindt u de beschrijving van de wijze waarop wij de komende jaren vorm en inhoud willen geven aan bovengenoemde missie.

 

Wij zijn in alles wat we doen:

Autonoom

Verbeterend

Aanvullend

Bij deze drie woorden hebben wij direct beelden, omdat we onszelf er in herkennen. De woorden staan met elkaar in verbinding: Je kunt het zien als tegenstellingen die bij elkaar horen om het verschil en de kwaliteit van elke waarde te kunnen ervaren. In die zin kun je het zien als donker en licht of warm en koud; je herkent de een door de ander ook te kennen/hebben ervaren.

 

Voor onze kernwaarden geldt dat we slechts autonoom kunnen zijn als we ook aanvullend zijn. Met ‘Autonoom’ bedoelen we zelf keuzes kunnen maken, zelfstandig zijn, eigenaarschap, etc. Met ‘Aanvullend’ bedoelen we dat je je eigen keuzes niet alleen maakt voor jezelf. Je bent ook onderdeel van een groter geheel. Praktisch gezien bedoelen we er mee dat je als leerling van de Wingerd leert hoe je zelfstandig, weloverwogen keuzes kunt maken, maar dat je ook bewust bent van het feit dat je onderdeel bent van de groep waar je in zit. Je kunt daarmee niet alleen maar ‘voor jezelf leven’.

Het is ons teruggegeven dat we al behoorlijk goed zijn in het ‘Autonome’ deel van onze identiteit, maar dat we nog wat te ontwikkelen hebben in het stuk waar we ‘Aanvullend’ kunnen zijn. Dat zien we niet alleen in ons team terug, maar ook bij de leerlingen en zelfs bij jullie, de ouders/verzorgers.

 

Met het (continu) ‘Verbeterend’ gaan we ons richten op de balans tussen het autonoom zijn en het elkaar aanvullen. Op de afbeelding op deze pagina zien jullie een schematische weergave van het continu verbeterproces.

Het is in principe een rond model/continu proces; je begint bij de pijl en gaat met de klok mee. Het grootste doel van het continu verbeteren is de leerlingen meer eigenaarschap laten ervaren in hun leerproces. Praktisch gezien wordt de input van de leerlingen meer gevraagd en zullen ze meer betrokken worden in hoe en wat ze leren. Dit kunnen leerdoelen worden op het gebied van rekenen, taal, etc. maar ook op het gebied van hoe je met elkaar omgaat, wat je belangrijk vindt in je omgeving, etc.

 

De doelen worden door de inbreng van de leerlingen meer en meer ook doelen van de leerlingen en niet (alleen) de leerkracht. Ondanks dat we graag in samenspraak dingen doen, vermoeden wij dat de leerlingen (en wellicht jullie ook) dit laatste wel zo kunnen ervaren op dit moment. Doordat de leerlingen er bij betrokken zijn, merk je dat het werken naar het doel toe ook makkelijker gaat en meer als gezamenlijk doel (leerkracht en leerlingen) wordt ervaren.

 

In een aantal groepen is in 2016 een start gemaakt met het werken volgens dit schema. Met andere woorden: daar is al begonnen met het maken van gezamenlijke groepsafspraken in de klas. Daar hebben ze al een missie bedacht met elkaar en daar wordt al gewerkt met groepsdoelen. Er wordt nog niet (veel) met individuele doelen gewerkt. Wel hangt in een aantal lokalen al een ‘databord’. Mochten jullie een keer in de klas zijn kun je zien of er al in die groep gewerkt wordt met het continu verbetermodel.

 

Vraag gerust de leerkracht of de leerlingen naar wat er op dat databord te zien is!

 

Het invoeren van het continu verbeteren kost tijd. Net als dat het tijd kost om te groeien naar een balans tussen autonoom en aanvullend. Het is onze verwachting dat we in het huidige schooljaar zover komen dat we in alle groepen gestart zijn met het continu verbeteren (t/m het databord). In het jaar daarna gaan we verder met de volgende stappen en zullen we dus ook gaan kijken naar een andere vorm van rapporteren, een leerlingportfolio. In dit leerlingportfolio zal ruimte zijn voor de leerling om zelf ook te presenteren wat hij/zij gedaan heeft en trots op is (of waar hij/zij van vindt waaraan gewerkt kan worden). Tegen die tijd zullen we jullie uiteraard meenemen in de veranderingen.

 

Onze christelijke identiteit 

Als team van de Wingerd willen wij graag een open, christelijke basisschool zijn, waar in beginsel ruimte is voor ieder kind, ieder met zijn/haar eigen achtergrond. Als open christelijke basisschool hechten wij veel waarde aan het meegeven van deze levensbeschouwelijke identiteit door de christelijke waarden en rituelen vorm te geven. In de praktijk betekent dit dat we samen stil staan bij de vieringen/herdenkingen zoals de geboorte en het sterven van Jezus en dat we met Trefwoord woorden geven aan actuele thema’s die een relatie of herkenning kennen met de verhalen uit de Bijbel. Wij zien onszelf als het ‘verlengstuk’ van de levensbeschouwelijke opvoeding thuis. Met de diversiteit die de kinderen in onze school hebben, kiezen wij geen ‘kleur’ maar staan wij open voor elkaar, elkaar’s overtuigingen en gedachten. Dit alles kan uiteraard alleen vanuit een wederzijds respect en vertrouwen (autonoom en aanvullend). De minimale verwachting die wij met (nieuwe) ouders communiceren is dat we vragen onze identiteit te respecteren en dat we elkaar aanvullen. In de praktijk is het voor kinderen erg verwarrend als wij geloven dat God er is en dat bespreken terwijl thuis gezegd wordt dat dit niet waar is. Dat brengt kinderen in een loyaliteitsconflict.

 

Download