Kids

Wat is passend onderwijs?

Scholen in de regio werken samen om alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden.

  • Het speciaal onderwijs blijft gewoon bestaan voor leerlingen die dat echt nodig hebben.
  • Scholen kijken naar wat een leerling wél kan, het liefst in het regulier onderwijs.

Scholen hebben zorgplicht
Scholen hebben vanaf nu zorgplicht.

Dat betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Op de eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsprofiel leggen scholen vast welke ondersteuning zij kunnen bieden. Leraren en ouders hebben hierop adviesrecht via de medezeggenschapsraad van de school.

Weer Samen Naar School is een landelijk project, dat tot doel heeft zoveel mogelijk kinderen in het gewone basisonderwijs te laten functioneren. Wij werken daarvoor plaatselijk samen met de andere basisscholen. Van de extra middelen die we krijgen houden we een adequate zorgstructuur in stand. De groepsleerkracht krijgt, als primair verantwoordelijke voor de groep, ondersteuning van een intern begeleider, een remedial teacher en, zo nodig, van externe deskundigen als logopedisten, pedagogen en psychologen. Als deskundigen van buiten worden ingeschakeld gebeurt dat alleen na verkregen toestemming van de ouders.

CBS de Wingerd is verbonden aan het Samenwerkingsverband voor passend onderwijs  Lelystad-Dronten.

Een schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Een schoolondersteuningsprofiel is een omschrijving van de basis- en extra ondersteuning die een individuele school binnen een samenwerkingsverband kan bieden.

Het geheel van ondersteuningsprofielen moet zorgen voor een dekkend aanbod van onderwijszorg binnen het samenwerkingsverband. Het SOP maakt duidelijk of en waarin de school zich specialiseert (de extra ondersteuning). Met het ondersteuningprofiel kunnen alle schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband een passende plek vinden voor elke leerling en hun zorgplicht waarmaken.

De Medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht op het vaststellen van het SOP. Daarnaast speelt het SOP een rol in het toelatingsbeleid van de school. 

Het SOP van de Wingerd is als bijlage te downloaden op deze pagina.